Logo: Langfjordtunnelen
om_selskapet_1.jpg

Om Selskapet

Langfjordforbindelsen, tidligere Langfjordtunnelen, ble formelt stiftet 1.september 2003. Selskapets formål er å arbeide for realisering av forbindelse som skal avløse fergestrekningen Sølsnes - Åfarnes. Selskapet er eid av kommuner og næringsliv i regionen og kontoret er i Molde Kommune. 

Selskapets virksomhet ved oppstart var å arbeide for realisering av undersjøisk tunnel mellom Sølsnes og Åfarnes. På generalforsamlingen i 2014 ble formålsparagrafen endret til; Selskapet sitt formål er å arbeide for realisering av fergefri forbindelse mellom Sølsnes og Åfarnes.

Selskapet skal stå for delfinansiering av utbyggingen og eventuelt administrere bompengeinnkrevingen etter de retningslinjer som fylket og/eller staten til enhver tid gir. Selskapet kan initiere eller arbeide for vegutbedringer langs Fv 64 og andre tilstøtende fylkesveger etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Kryssing av Langfjorden har vært under utredning i flere år og en har analysert og vurdert bro og tunnelløsning. Tunnelløsning ble valgt da dette var det mest økonomisk gjennomførbare prosjektet og en gikk i gang med planlegging av tunnel med 7 % stigning ihht gjeldende regler og forskrifter. 

Våren 2014 kom et nytt direktiv fra Vegdirektoratet som sa at ingen tunneler skal ha stigning over 5 %. Langfjord-forbindelsen AS måtte dermed legge bort planene om bygging av tunnel med 7 % stigning. Det er nå tre alternativer som er aktuelle; flytebro, hengebro eller toløps tunnel med 5 prosents stigning. Alle alternativene vil kreve betydelig finansiering utover egenfinansiering og vil således være avhengig av offentlige bevilgninger. I etatsforslaget til kommende NTP er det forslått at sambandet blir overført fra fylkesvei til riksvei.

Det viktigste den siste tiden har vært å få på plass tofergeløsning. Åfarnes - Sølsnes er det tredje største fylkessambandet og det 14. største målt i ÅDT (årsdøgnstrafikk) i landet - og er ett av svært få i sin størrelse og strekning som bare trafikkeres av en ferge. Av de 20 største sambandene i landet er Sølsnes - Åfarnes det sambandet som har klart størst andel tungtrafikk, med nærmere 20 % tungtrafikk. Sambandet er eksportveien for næringslivet til /fra Molderegionen. Etter initiativ fra Langfjordforbindelsen, vedtok fylket i desember 2016 å sette inn to ferger på sambandet hele året, mot at dette finansieres ved legge ekstra takstsoner på sambandet.

Hovedaksjonærer er:

SpareBank1 SMN 23,8%
Møre og Romsdal fylkeskommune 21,8%
Molde kommune 16,4%
Sparebanken Møre 12,5%
Rauma kommune 7,6%

Øvrige aksjonerer er bla Eide, Fræna, Gjemnes, Lesja og Nesset kommune

Styret i selskapet består av:

Styreleder Lars Olav Hustad, 
personlig varamedlem Solveig Brøste Slette

Nestleder Marcus Brevik, 
personlig varamedlem Gunnar Melbø

Styremedlem Nils Ivar Heggem, 
personlig varamedlem Jørn Nes

Styremedlem Arne Steffen Lillehagen, 
personlig varamedlem Hanne Skamfer

Styremedlem Sidsel Pauline Rykhus, 
personlig varamedlem Britt Flo

Styremedlem Frøydis Austigård, 
personlig varamedlem Roar Bech

Styremedlem Jon Daniel Nesje, 
personlig varamedlem Olav Gjerland